Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Privacy Statement

ISS Privacy Statement

ISS Facility Services ABs riktlinjer för hantering av personuppgifter

Vi är fast beslutna att skydda din integritet och kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter och i enlighet med våra förpliktelser enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt kompletterande svensk lagstiftning. 

Dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter utgör en översättning- med vissa mindre anpassningar, av ISS-koncernens framtagna Privacy Statement, vilken du finner här. För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan den svenska översättningen av detta dokument och ISS-koncernens framtagna Privacy Statement ska det sistnämnda äga företräde, i den mån inte annat följer av svensk lagstiftning.

1. Vad är personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter?

Med personuppgift avses all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”den registrerade”), såsom. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Särskilda kategorier av personuppgifter utgör en undergrupp av mer känsliga personuppgifter och kan omfatta information avseende ras, ursprung, religion, sexuell läggning, medicinska och hälsorelaterade uppgifter samt uppgifter om medlemskap i fackföreningar.

2. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och lagrar och i vilket syfte?


2.1 Allmänt
Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla tjänster-, applikationer, frågeformulär, aktieägarinformation, eller marknadsföringsmaterial  till dig och/eller erhålla tjänster från dig.

Personuppgifter som vi kan be dig tillhandahålla är bland annat dina kontaktuppgifter (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress) och uppgifter för att indentifiera dig (t.ex. körkorts- eller passuppgifter) samt affärsrelaterad information, foton och videos. I allmänhet behandlar vi personuppgifter på grundval av ett legitimt affärsintresse, avtal, eller ditt samtycke. Om vi samlar in särskilda kategorier av information om dig kommer vi att efterfråga ditt uttryckliga samtycke samt informera dig om ändamålet med behandlingen.

Vi kan också be dig att tillhandahålla uppgifter till oss i vissa specifika fall, t.ex. när du rapporterar ett problem till någon av våra avdelningar och när vi ber dig att besvara enkäter, fråge- och feedbackformulär som vi använder för kvalitetskontroll och forskningsändamål. Därutöver kan vi be dig tillhandahålla viss information såsom aktieägare hänförlig till exempelvis bolagsstämmor.
2.2 Krav i lagstiftning och regelverk
Vi kan även samla in dina personuppgifter i syfte att efterleva krav i lagstiftning och regelverk.

3. Vad händer om du inte lämnar uppgifterna till oss?

Du har rätt att inte lämna information till oss samt att inte identifiera vem du är. Men om du väljer att inte lämna de personuppgifter som vi begär eller inte önskar identifiera dig kan vi eventuellt inte tillhandahålla de tjänster eller den information som du begär.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Normalt samlar vi in personuppgifter direkt från dig (om du inte har lämnat samtycke på annat sätt). Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss elektroniskt, inklusive uppgifter som du lämnar genom användning av vår webbplats, under telefonsamtal med våra företrädare, när vi levererar och administrerar våra tjänster till dig samt via formulär eller annan korrespondens som du har fyllt i skriftligt eller elektroniskt.

Om vi samlar in personuppgifter om dig från tredje part kommer vi att informera dig om detta samt om så krävs inhämta ditt samtycke till behandlingen.

Om vi erhåller personuppgifter om dig som vi inte har efterfrågat och som inte är relevanta för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig eller erhålla tjänster från dig, kommer vi att förstöra eller anonymisera dessa uppgifter, förutsatt att vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dessa uppgifter.

Cookies

När du besöker vår webbsida kommer den skicka en cookie till din enhet. Detta är små filer med information som lagras på din hårddisk och berättar för oss att din dator har varit inne på vår webbplats. Cookien kommer inte att kunna identifiera dig. Om du inte vill använda cookies kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies. Vi använder cookies för att samla in uppgifter från vår webbplats i syfte att hjälpa oss förstå vilka av våra sidor som är populärast, när dessa sidor används som mest tillsammans med annan information gällande IP-adresser, hänvisande webbadresser, aktivitetsloggar samt felloggar som hjälper oss att förbättra innehållet och göra det lättare att navigera på vår webbplats.

ISS använder Google Analytics eller liknande verktyg för att få trendinformation om användarnas interaktion med vår webbplats, i syfte att administrera systemet samt identifiera problem och förbättra webbplatsen. Google Analytics använder förstapartscookies för att rapportera om besökarnas interaktion. Dessa cookies används för att lagra icke-personligt identifierbar information, t.ex. vid vilken tidpunkt som besöket inträffade, om besökaren har varit inne på webbplatsen förut samt vilken webbplats som hänvisade besökaren till denna webbsida.

Mer information om Google Analytics samt länkar till Googles personuppgiftspolicy och ett verktyg för att välja bort Google Analytics finner du här 


Nedan följer en uppräkning över de tredjepartscookies som används på vår webbplats:

Cookiens namn

Löper ut

ai_session

30 minuter

ai_user

För alltid

ASP.NET_SessionId

Nuvarande användning sessionen

NSC_mc_wt_Dejoufsobm_TTM

2 Minuter

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

10 år

use_cookies

1 år

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att ISS får placera dessa typer av cookies på din enhet.

Inga cookies som kontrolleras av ISS kommer att placeras på din enhet utan ditt samtycke. Du kan välja en inställning i webbläsaren så att ditt samtycke krävs för att cookies ska kunna lagras. Om du bara vill godkänna cookies från ISS, men inte cookies från våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners, kan du välja inställningen ”Blockera cookies från tredje part” i webbläsaren. Mer information om hur du avvisar nya cookies och avaktiverar redan mottagna cookies kan du normalt få via hjälpfunktionen i webbläsarens menylista. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur man tar bort cookies:

Radera cookies i Internet Explorer
Radera cookies i Google Chrome
Radera cookies i Safari
Radera cookies i Mozilla Firefox

Länkar på vår webbplats
Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vi informerar om att villkoren i dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter inte gäller avseende externa webbplatser. Om du vill veta hur en viss tredje part hanterar dina personuppgifter behöver du ta del av dess personuppgiftspolicy.

5. Hur använder vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna efterleva lagstiftning, inklusive göra allt som vi enligt lag är förpliktade eller berättigade att göra, hantera vårt förhållande till dig, lösa eventuella rättsliga och/eller kommersiella klagomål eller ärenden, förenkla vår affärsverksamhet, inklusive att genomföra andra funktioner och aktiviteter som avser ISS verksamhet samt förbättra våra tjänster. Om du har lämnat ditt särskilda samtycke kan vi också berätta för dig om våra samt även tredje parters produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig.

Om du är en aktieägare så använder vi dina personuppgifter för att administrera vårt förhållande till dig såsom aktieägare. Därutöver använder vi dina personuppgifter för att kalla till bolagsstämma, registrera ditt deltagande på bolagsstämma och hantera eventuell fullmakt som lämnats. I den mån du, såsom aktieägare, har skickat frågor att besvaras på bolagsstämma eller lämnat förslag till beslut så kommer ISS även att behandla dina personuppgifter i detta avseende. Vidare kan bolagsstämmor komma att webcastas och ISS kommer då behandla bilder av dig som aktieägare, i den mån du talar vid en sådan bolagsstämma. 

Generellt sett kommer vi inte att använda eller utbyta dina uppgifter för andra ändamål än vad som anges i dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter eller för något annat än de ändamål som du har informerats om och som du har samtyckt till.

6. Lämnar vi ut information till tredje part?
Av ovannämnda skäl kan vi komma att dela eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part, inklusive våra relaterade juridiska personer, externa rådgivare samt våra externa tjänsteleverantörer och uppdragstagare (t.ex. postleverantörereller stödtjänster), myndigheter inklusive rättsväsendet, tillsynsorgan och tvistlösningsorgan (eller varje annat organ som uppgifterna måste lämnas ut till enligt lag eller domstolsbeslut) samt varje annan person eller enhet som du har godkänt att dina uppgifter får lämnas ut till.

Vi kommer inte att dela särskilda kategorier av information rörande dig till någon annan person eller enhet än våra närstående juridiska personer, våra och våra närstående personers anställda , till statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter (inbegripet brottsbekämpande organ och domstolar), i de fall då detta krävs eller tillåts enligt lag samt till varje annan person som krävs enligt lag.

När vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part vidtar vi samtliga rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredje parter är bundna av konfidentialitets- och integritetsåtaganden vad gäller skyddet av dina personuppgifter. Uppgifterna yppas i enlighet med lagstadgade krav, vilket inbegriper att överföringar regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal, i syfte att säkerställa att uppgifterna inte behandlas för andra än klart angivna ändamål samt för att säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder.

7. Lämnar vi ut dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES?

Vi kommer inte utan ditt skriftliga samtycke att lämna ut dina personuppgifter till organisationer som är etablerade utanför det land där vi har tagit emot dina uppgifter (i tillämpliga fall), utom i nedanstående fall eller om utlämnande på annat sätt tillåts eller krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

Vi kan komma att yppa dina personuppgifter inom ISS-koncernen, till vår verksamhet eller våra uppdragstagare utanför EU/EES. En sådan överföring påverkar dock inte våra åtaganden att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES säkerställer ISS lämplig säkerhetsnivå genom att överföra till de länder som EU-kommissionen har godkänt och anser ha en tillfredsställande säkerhetsnivå eller genom att ingå ett lämpligt utformat avtal mellan ISS och den enhet utanför EU/EES som tar emot uppgifterna.

8. Direktmarknadsföring och försäljningsfrämjande användning av dina personuppgifter

ISS kan komma att använda dina personuppgifter för att förse dig med information om våra eller tredje parts tjänster eller produkter som vi bedömer kan vara av intresse för dig. Med ditt särskilda samtycke kan vi lämna dina personuppgifter till sådana tredjepartsorganisationer för specifika marknadsföringsändamål.

Beroende på vilken typ av affärsrelation vi har kan vi komma att vilja använda dig som referens när vi marknadsför vår verksamhet gentemot andra. Under dessa omständigheter kommer vi att i förväg be om ditt särskilda samtycke samt endast att lämna ut sådana personuppgifter som du har samtyckt till.

Du kan när som helst begära att vi inte ska kontakta dig om produkter eller tjänster eller lämna ut dina uppgifter till andra för detta ändamål genom att kontakta oss eller, i tillämpliga fall, klicka på ”avregistrera”-knappen i försäljningsfrämjande e-postmeddelanden.

9. Dina personuppgifters lagring och säkerhet
Vi lagrar dina personuppgifter fysiskt på papper eller elektroniskt. Vi har infört de skyddsåtgärder som krävs enligt lag för att skydda de personuppgifter vi innehar mot missbruk, störning och förlust samt mot otillåten åtkomst och ändring eller otillåtet röjande. ISS använder tekniska säkerhetsåtgärder såsom kryptering. Detta inbegriper en rad olika system och kommunikationsrelaterade säkerhetsåtgärder samt säker förvaring av pappersdokument. Tillgången till dina personuppgifter kommer också att begränsas till dem som vederbörligen är behöriga att ha åtkomst. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förstöra eller permanent anonymisera alla personuppgifter när de inte längre kan användas i enlighet med dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter.
10. Hur du får tillgång till eller korrigerar dina personuppgifter
Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den information vi har om dig är korrekt, uppdaterad, fullständig och relevant när vi använder eller lämnar ut den. Du bör kontakta oss om du anser att
dina personuppgifter är felaktiga.

Om du har en fråga om denna personuppgiftspolicy eller vill få tillgång till eller på annat sätt korrigera dina personuppgifter, kan du kontakta vårt koncerngemensamma dataskyddsombud
• genom att skriva till dataskyddsombudet på adressen  ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danmark eller 
• skicka ett e-postmeddelande till dpo@group.issworld.com 
En begäran om åtkomst ska åtföljas av en fullständig beskrivning av de begärda personuppgifterna.

Din begäran om att få tillgång till dina personuppgifter kommer att dokumenteras tillsammans med närmare information om begäran samt identiteten på den ISS-medarbetare som gav dig tillgång. Du har rätt att få tillgång till din information och att korrigera den om den är felaktig, inaktuell eller ofullständig. Du kan även återta ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.
Om du anser att informationen som vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande kan du begära korrigering. Om vi bedömer att uppgifterna behöver korrigeras, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna korrigeras samt underrätta dig om korrigeringen. Vi kommer att korrigera dina uppgifter samt underrätta eventuella andra mottagare av uppgifterna, om vi åläggs detta enligt lag.
Under vissa omständigheter kan vi komma att behöva avslå en begäran om korrigering. I så fall kan du begära att vi ska låta dessa personuppgifter åtföljas av ett uttalande om att du har begärt korrigering.

Det kostar dig inget att få tillgång till eller korrigering av dina uppgifter. Däremot kan det komma att tas ut en avgift för våra skäliga kostnader för att behandla och besvara din begäran om åtkomst, inbegripet fotokopiering, översändande av skriftliga rapporter, administration och porto.

11. Hur vi kommer att hantera din begäran

Vi kommer att bekräfta att vi har tagit emot din begäran inom fem arbetsdagar efter det att vi har tagit emot din begäran. Vi kommer att göra vårt bästa för att handlägga och besvara din begäran inom tio arbetsdagar. Om vi inte kan hjälpa dig med din begäran kommer du att få en skriftlig motivering samt information om vilka åtgärder du kan vidta om du inte är nöjd med vårt svar.

12. Vill du kontakta oss anonymt?
Du kan självklart kontakta oss anonymt. Men väljer du att inte bli identifierad har vi begränsad möjlighet att tillhandahålla de tjänster eller den information du begär.

13. Är det möjligt att klaga över ett integritetsbrott?
Om du vill klaga över ett integritetsbrott kontaktar du vårt dataskyddsombud genom att
• skriva till dataskyddsombudet på adressen ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danmark eller 
• skicka ett e-postmeddelande till dpo@group.issworld.com 

Vi kommer att göra vårt yttersta för att behandla ditt klagomål så snart som möjligt. Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål, kan du gå vidare med klagomålet till:
Datainspektionen
• Tfn: 08-657 61 00
• Postadress: Datainspektionen, Box 8114, Stockholm, Sverige
• Webbplats: www.datainspektionen.se

14. Behöver du mer information?

Mer information om allmänt integritetsskydd kan du få på den svenska datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

15. Uppdatering av dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter

Vi kan komma att se över, ändra eller revidera dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter samt vårt sätt att behandla personuppgifter. Vi kommer att publicera de uppdaterade riktlinjerna på vår webbplats www.se.issworld.com. Eventuella reviderade villkor träder i kraft från och med den dag då de publicerats.

16.  Kontaktperson inom ISS i Sverige 
Du är också välkommen att ta kontakt med oss lokalt rörande frågor som rör personuppgiftshantering. Då tar du kontakt med den person på ISS i Sverige som är lokalt ansvarig för dataskyddsfrågor
• genom att skriva till ISS Facility Services AB, Box 47635, 117 94 Stockholm, Sverige, eller
• genom att skicka ett e-postmeddelande till Data.Protection.Officer@se.issworld.com