Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility

Arbetsmiljö

Vårt arbetsmiljöarbete bygger förutom på svensk lagstiftning och föreskrifter om arbetsmiljö, på EU-standarder samt inte minst ISS interna policyer, rutiner och verktyg.
ISS arbetsmiljöarbete baseras på arbetsmiljölagstiftningen och har avgörande betydelse för allas säkerhet, hälsa och trivsel. Risker för olycksfall, arbetssjukdomar och arbetsrelaterade besvär skall minimeras. Ett systematiskt arbete med rutiner väl integrerade i det dagliga arbetet och praktiskt tillämpbara instruktioner utgör grunden för ISS systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Företagets utgångspunkt i arbetsmiljöarbetet är att vi skall ha en helhetssyn med fokus på tre prioriterade områden:

•Arbetets förutsättningar skall utformas utifrån kända mål, följas upp och utvecklas i dialog med arbetsgruppen/teamet.

•Individen skall; ges möjlighet till variation, delaktighet och utveckling i sitt arbete. Få möjlighet att utföra arbetet utifrån sina egna förutsättningar. Ta ansvar för sin egen hälsa.

•Ledaren/chefen skall; arbeta med långsiktigt förebyggande hälsoarbete och kunna tolka tidiga signaler på ohälsa. Stödja och uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter för den enskilde arbetstagaren och arbetsgruppen.