Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility
ISS CSR People Social hållbarhet

People - Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om följsamhet till de mänskliga rättigheterna, omtanke, respekt och välbefinnande för våra medarbetare och om hur vi påverkar samhällets utveckling runt omkring oss.

Inom området People ingår arbetsförhållanden, samhällsengagemang och utveckling samt mänskliga rättigheter. På ISS arbetar vi konsekvent för att förbättra oss inom dessa områden i syfte att bidra till ett hållbart samhälle.


Arbetsförhållanden

Som tjänsteleverantör är medarbetarna hjärtat i ISS verksamhet och är utan tvekan vår mest värdefulla tillgång. De flesta av våra medarbetare tjänstgör ute hos våra kunder, vilket ställer extra höga krav på oss som arbetsgivare. Därför arbetar vi målmedvetet inom nedanstående områden.

• Arbetsmiljö och hälsa
• Ledarskap och medarbetarengagemang
• Utbildning
• Jämställdhet och diversifiering

Samhällsengagemang och utveckling

ISS ställning som stor arbetsgivare ger oss möjlighet och ansvar att bidra till samhällets utveckling i ett större perspektiv. Här utgår vi främst från att använda den inneboende kraften i vår befintliga verksamhet och att utnyttja alla de experter som finns inom företaget.

• Lokalt jobbskapande
• Utbildning
• Mångfald

• Välgörenhet

De mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter kan betraktas som själva grunden i ett socialt ansvarstagande. Det finns därför all anledning för oss att respektera mänskliga rättigheter och även grundläggande arbetsrättprinciper. Inom dessa områden vill ISS på global nivå bidra genom att:

 

Ge människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Arbeta med våra medarbetare och det lokala samhället samt samhället i stort för att förbättra medarbetarnas liv på ett sätt som stöder både en hållbar utveckling och vår verksamhet.

• Säkerställa en rättvis och lika behandling utan diskriminering eller trakasserier.

• Respektera rätten till kollektivavtal och arbetstagarens rätt att gå med i fackföreningar.

• Stödja införandet av minimilöner och efterlevnad av arbetstidsreglering.

• Avstå användning av barnarbete samt tvingande eller obligatoriskt arbete.


People - Social hållbarhet

Läs mer om hur vi arbetar med social hållbarhet i vår CSR-broschyr på sidorna 10-13.

Hälsa, säkerhet och miljö

Hälsa, säkerhet och miljö är en viktiga delar i ISS-koncernens strategi. Människorna i verksamheten är företagets främsta resurs och välbefinnandet och säkerheten för våra anställda är därför avgörande för vår fortsatta framgång. Läs mer >>

ISS stödjer Hand in Hand

ISS stödjer Hand in Hand

ISS policy för likabehandling

Vårt bemötande av varandra visar på respekt för mig som individ och alla individers lika värde. Inom ISS får inte diskriminering, kränkande särbehand-ling eller sexuella trakasserier före-komma. Vi behandlar alla lika, alla ska känna sig trygga och delaktiga i arbets-platsens gemenskap. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller ut-tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-hinder, sexuell läggning, ålder, anställningsform eller föräldraskap.