Välj region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Corporate Responsibility
ISS Speak Up Policy

Speak Up Guide

I syfte att hjälpa dig att avgöra om en händelse är att anses som allvarlig och/eller av känslig art och för att hjälpa dig att hitta den lämpligaste rapporterings-kanalen uppmanas du att ta del av guiden nedan.

Guiden är inte avsedd att ge en exakt uppräkning av de ärenden som kan falla under Speak Up Policyn. Guiden syftar istället till att ge en översikt av de ärendetyper som kan falla under policyn. Huruvida Speak Up Policyn blir aktuell i just ditt ärende blir det upp till dig att bedöma och avgöra.


Sekretess


All kommunikation rörande ärenden under Speak Up Policyn sker anonymt och konfidentiellt, såvida du inte tydligt uppgett motsatsen. Vi rekommenderar dock att du identifierar dig och förklarar ditt ärende i detalj för att underlätta utredningen. Kompletterande frågor och utredning kanske inte kan genomföras om inte informationskällan kan identifieras.

 

För att hjälpa ISS att genomföra en grundlig undersökning, ber vi dig att bidra med så mycket information som möjligt.

 

ISS kommer att behandla alla frågor och ärenden konfidentiellt. Undantag från detta kan göras om det är nödvändigt för att kunna genomföra en fullständig och rättvis utredning.

 

Anmälarens identitet skyddas alltid av sekretess.


Typer av incidenter


Rapportering av incidenter på arbetsplatsen
• ISS utför arbete på en stor mängd platser runt om i världen, felaktigt och/eller beteende som inte är i linje med våra värderingar och/eller etiska riktlinjer måste rapporteras till relevant ISS-chef eller avdelning.


• Ärenden som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall, likaså våldsamt eller diskriminerande beteende, däribland sexuella trakasserier på arbetsplatsen betraktas som ärenden av allvarliga och/eller känslig art. Om din dialog kring sådana ärenden inte hanterats på ett relevant sätt av ansvarig chef eller av People & Culture så kan de rapporteras globalt under Speak Up Policyn.

 
Rapportering gällande stöld och/eller förskingring från kund eller av kundtillgångar
• Om anställd inom ISS gör sig skyldig till stöld och/eller bör det rapporteras direkt till relevant chef eller bolagsjurist. Om du inte kan lösa detta med chef eller bolagsjurist, ska du informera CFO.


• I de fall du upplever att du inte kan rapportera stöld och/eller förskingring till ledningen i Sverige, kan du överväga att rapportera händelsen under Speak Up Policyn.

Rapportering gällande bedrägerier

  • ISS har en nolltoleranspolicy gentemot att anställda och/eller affärspartners gör sig skyldiga till bedrägeri. Bedrägeri begås för att säkra orättvis eller olaglig vinning. Bedrägeri kan ta sig många former och på alla nivåer i en organisation. Några exempel presenteras nedan. Dessa exempel utgör inte på något sätt en uttömmande förteckning över de eventuella bedrägerier som skulle kunna utföras i vår verksamhet.

    ◦Ett exempel är förfalskning av tid och lönenivå. Detta kan leda till utbetalning av alltför hög lön till den person som tar emot betalningen. Om du upplever denna typ av bedrägeri på arbetsplatsen, bör du normalt kontakta löneavdelningen.

    ◦Bedrägeri kan också förekomma i fall där leverantörer och underleverantörer samarbetar med ISS chefer för att ta ut mer än marknadsmässigt pris för varor eller tjänster som ISS tillhandahåller. Om du på något sätt blir uppmärksam om sådana samarbeten mellan leverantörer och/eller underleverantörer, ska du kontakta bolagsjurist eller CFO.

 

Rapportering av lagöverträdelser
• ISS strävar efter driva vår verksamhet i enlighet med internationella och lokala lagar och i alla länder där vi är verksamma. Framför allt har ISS utfärdat interna policys för att säkerställa att vi följer såväl lagar mot korruption som mot otillbörlig konkurrens.


• Brott mot korruptions- och konkurrenslagar anses vara av allvarlig och känslig art och kan rapporteras i enlighet med Speak Up Policyn.

Vårt åtagande

ISS A/S Jeff Gravenhorst
“At ISS, we are committed to conducting our business in accordance with the law and high ethical standards.” 
 
Jeff Gravenhorst
Group Chief Executive Officer

Dataskydd

Observera följande:
I vissa länder (t ex Belgien, Frankrike, Tjeckien och Grekland) behövs en särskild ansökan på grund av dataskyddsbestämmelser. Så länge denna ansökan är under behandling kommer verktyget inte att behandla några rapporter från dessa länder. Du är välkommen att använda andra rapporteringsmetoder som anges i Speak Up Policy eller vår Code of Conduct. Dessutom, för länder där anonyma rapporter inte är tillåtna (t ex Frankrike, Spanien) eller där lokala regler begränsar den typ av problem som kan rapporteras (t ex Frankrike, Sverige), kommer verktyget inte behandla några rapporter som bryter mot sådana regler.

Kontakt

Dan Otzen
Dan Otzen
Head of Group Internal Audit
Email: Dan.Otzen@group.issworld.com
Phone: +45 38 17 68 00

Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Denmark