INTEGRITET

Disclaimer

Denna disclaimer (ansvarsfriskrivning) och innehållet på denna webbplats regleras av svensk rätt utan hänsyn tagen till svensk lags lagvalsregler. Varje tvist som uppstår på grund av eller i samband med denna friskrivning ska, om den inte kan lösas i godo, slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Information på webbplatsen 

Informationen på denna webbplats presenteras enbart i informationssyfte och tillhandahålls "i befintligt skick" och "som det görs tillgängligt", inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke överträdelse. 
 
ISS strävar efter att säkerställa att webbplatsens innehåll är korrekt och aktuellt. ISS ger dock inga garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckligen eller indirekt, och tar inget ansvar för tillförlitligheten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten av den information som lämnas på denna webbplats.  
 
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för att tillhandahålla allmän vägledning. Inget innehåll på denna webbplats ska ses som allmänna råd eller rekommendationer av något slag och det bör inte ligga till grund för något beslut eller handling.  
 
ISS kan när som helst ändra eller revidera innehållet på denna webbplats.  
 
ISS kan när som helst och av vilken anledning som helst stänga ner denna webbplats och förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande avsluta åtkomsten till denna webbplats. 
 
Ansvar 

ISS ska inte ansvara för förlust, kostnad eller skada, vare sig direkt, indirekt, tillfällig eller följdskada, som uppstår till följd av åtkomst till, eller användning av, eller förlitande på något innehåll på denna webbplats.  
 
ISS kommer inte att betala någon skadestånd eller annan ersättning för förlust eller skada, av vad slag det vara må, som uppstår till följd av åtkomst till, användning eller förlitande på något innehåll på denna webbplats eller sidor som denna webbplats är länkad till.  
 
Länk till andra webbplatser 

Denna webbplats kan erbjuda åtkomst till externa webbplatser via relevanta länkar. ISS har inte granskat och kontrollerar inte sådana webbplatser, och ansvarar inte för något innehåll eller problem som uppstår i samband med de länkade externa sidorna. 

Immateriella rättigheter  

Innehållet på denna webbplats och alla immateriella rättigheter som finns här tillhör ISS eller dess licensgivare och skyddas av lagar. Om inte annat anges på denna webbplats får du bara ladda ner material som visas på denna webbplats för icke-kommersiellt och personligt bruk, förutsatt att du respekterar alla upphovsrätts-, varumärkes- och andra immaterialrättsliga meddelanden. Du får inte i annat fall kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, sända eller distribuera på något sätt innehållet på denna webbplats inklusive text, bilder, ljud och video för offentlig eller kommersiell användning eller kommunikation utan föregående skriftligt tillstånd från ISS. 
 
Du får inte hänvisa/länka till specifikt innehåll på denna webbplats utan föregående samtycke från ISS. Länkar måste granskas och accepteras av ISS efter implementering. 
 
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör ISS, dess dotterbolag, närstående företag eller dess licensgivare. 
 
Sekretess och Cookies  

ISS tar största möjliga hänsyn till din integritet. All behandling av personuppgifter och användning av cookies på denna webbplats regleras av ISS Global Privacy Statement. 

Läs vår integritetspolicy

Kommentarer och frågor 

Eventuella kommentarer eller frågor som skickas till ISS angående denna webbplats tillhör ISS. Mottagna kommentarer och/eller frågor kommer inte att behandlas konfidentiellt och kan användas utan begränsning. 

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder