CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi bryr oss om människor, platser och vår planet

Ända sedan företaget grundandes 1901 har vi varit en organisation som sätter människan i centrum. Vår övertygelse är att engagerade medarbetare verkligen kan göra skillnad. Vi tror på vårt ansvar – för planeten, för våra medarbetare och de samhällen vi verkar i. Vi vet att när vi levererar det vi ska, bidrar vi till att göra tillvaron enklare och arbetslivet bättre – och det är vad som driver oss.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Etiska affärsmetoder är en del av vårt ansvar som företag och en del av vårt hållbarhetsarbete.

Läs om hur vår uppförandekod, Code of Condct, har betydelse för allt vi gör. Speak Up-policyn har nära koppling till våra etiska standarder och beteenden. I enlighet med ISS värderingar och uppförandekod är ISS affärsintegritet inte förhandlingsbar.

Läs mer om vår uppförandekod, Code of Conduct, och Speak Up-policy

VÅRT LÖFTE

En hållbar affärsmodell med ansvarsfull resursanvändning inom planetens gränser

Som ett globalt företag med närmare 370.000 anställda spelar vi en viktig roll i arbetet att lösa några av världens svåraste hållbarhetsutmaningar. Vi bidrar till hållbar utveckling kopplat till tre områden:     

  • People: Vi arbetar för trygga arbetsvillkor, hälsa och välmående, samt mänskliga rättigheter, samtidigt som vi skapar en kultur med mångfald och inkludering.   
  • Planet: Vi minskar vår miljöpåverkan, samtidigt som vi hjälper våra kunder att skapa hållbara arbetsplatser med hjälp av strategiska råd och tjänster.   
  • Profit: Vi påverkar den globala företagsmiljön positivt genom att följa sunda affärsnormer och efterleva vårt ramverk gällande affärsintegritet.  
Läs mer
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

Vi stöder FN:s hållbarhetsmål

Vi arbetar aktivt för att bidra till transformationen mot ett mer hållbart och rättvist internationellt samhälle. Vårt mål är visa vägen inom branschen genom att agera med gott föredöme och alltid sträva efter att påverka marknaden positivt, oavsett var vi verkar. Med ett fokus på "people, planet & profit" lägger vi extra kraft på att stödja nedan FN:s hållbarhetsmål:

Mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

ISS är ett multikulturellt företag som omfamnar och uppmuntrar mångfald. Med nästan 50 % kvinnor i arbetsstyrkan har vi bidragit till att stärka kvinnor i arbetslivet. Kvinnlig representation inom ledning, ledarutveckling och utbildningsprogram är av högsta prioritet och går framåt. Vår mångfaldspolicy ger resultat, med fler initiativ för att hitta kvinnliga kandidater och att lyfta kvinnor till mer seniora roller. Utbildningsprogram utbildar, upprätthåller och införlivar policyer mot trakasserier och diskriminering.

Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Minimilöner, organisationsrätt och en säker arbetsmiljö är grundläggande standarder på ISS. Som ett dedikerat företag med människan i centrum, investerar vi i medarbetarutveckling på alla nivåer i organisationen. Vi vidtar kontinuerliga åtgärder på alla nivåer för att eliminera skador och dödsfall. Vi har nolltolerans mot tvångsarbete, barnarbete, nutida slaveri och människohandel.
i vår verksamhet och detta uppfylls genom strikta styrningskontroller och revisioner.

Mål 10

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Som en av världens största privata arbetsgivare utgör ISS en ekonomisk grund för många individer och familjer runt om i världen. Vi ser att antalet flyktingar ökar i vår arbetsstyrka, liksom personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer, sociala utmaningar eller med begränsad eller ingen utbildning. Vi erbjuder våra medarbetare chansen att utveckla sina färdigheter genom utbildningsprogram, vilket förbättrar deras jobb- och karriärmöjligheter.

Mål 12

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Med vårt Cleaning Excellence-program strävar vi efter att minska mängden kemikalier vi använder. Tillsammans med strategiska leverantörer utvecklar vi nya verktyg, tekniker och processer för att minska vår miljöpåverkan. Vi fokuserar på gröna innovationsprojekt, såsom det omfattande Diversey SURE-sortimentet av rengöringsprodukter. Dessa är växtbaserade och 100 % biologiskt nedbrytbara, designade för att leverera överlägsna resultat samtidigt som de är säkra för människor och snälla mot miljön.

Mål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

ISS har åtagit sig att kontinuerligt minska negativ påverkan på miljön orsakad av vår verksamhet, och vi arbetar tillsammans med våra kunder
för att hjälpa dem att minska sitt eget miljöavtryck. Vi arbetar i våra kunders lokaler, vilket innebär att vi får insikt i deras agerande och använder denna kunskap för att hjälpa dem hantera och minska sin påverkan och nå sina mål. Vi har ett nettonollutsläpps-mål till 2040, inom samtliga scope.

Mål 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Vi strävar efter att utrota alla former av diskriminering och oetiskt beteende genom ISS Code of Conduct och Global People Standards. Dessa policyer är grunden för våra lärandeverktyg och program, inklusive en omfattande onboarding-kurs där samtliga nyanställda utbildas i vårt sätt att arbeta och våra värderingar. Korruption och mutor är olagligt och mot våra värderingar, och vi främjar Speak Up-systemet för att uppmuntra anställda att ta upp dessa frågor, anonymt och utan rädsla för repressalier.

CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi bidrar till ökade möjligheter för ursprungsfolk i Australien

Som en av världens största arbetsgivare kan vi bidra till att förbättra anställningsmöjligheter för människor över hela världen. Att tillhandahålla hållbar sysselsättning och karriärutveckling åt den ursprungsfolk i Australien är en del av detta.

Läs mer
AU CR - Maximizing opportunities

MÅNGFALD & INKLUDERING

Medarbetare som gör skillnad

Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har rätt till samma möjligheter och rättigheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, något som är både en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga, hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare och gör oss mer kreativa och produktiva samt att den skapar en mer attraktiv arbetsplats.

Läs mer
Meet our people option 2_Graded

Hållbarhet i fokus

Läs om hur vi skapar långsiktigt värde för vår verksamhet, och vår omvärld – genom att fokusera på våra största utmaningar inom hållbarhet och rapportera våra resultat på ett regelbundet och transparent sätt.

Läs ISS Group's Corporate Responsibility report

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder