CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi bryr oss om människor, platser och vår planet

Ända sedan företaget grundandes 1901 har vi varit en organisation som sätter människan i centrum. Vår övertygelse är att engagerade medarbetare verkligen kan göra skillnad. Vi tror på vårt ansvar – för planeten, för våra medarbetare och de samhällen vi verkar i. Vi vet att när vi levererar det vi ska, bidrar vi till att göra tillvaron enklare och arbetslivet bättre – och det är vad som driver oss.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Etiska affärsmetoder är en del av vårt ansvar som företag och en del av vårt hållbarhetsarbete.

Läs om hur vår uppförandekod, Code of Condct, har betydelse för allt vi gör. Speak Up-policyn har nära koppling till våra etiska standarder och beteenden. I enlighet med ISS värderingar och uppförandekod är ISS affärsintegritet inte förhandlingsbar.

Läs mer om vår uppförandekod, Code of Conduct, och Speak Up-policy

VÅRT LÖFTE

En hållbar affärsmodell med ansvarsfull resursanvändning inom planetens gränser

Som ett globalt företag med närmare 370.000 anställda spelar vi en viktig roll i arbetet att lösa några av världens svåraste hållbarhetsutmaningar. Vi bidrar till hållbar utveckling kopplat till tre områden:     

  • People: Vi arbetar för trygga arbetsvillkor, hälsa och välmående, samt mänskliga rättigheter, samtidigt som vi skapar en kultur med mångfald och inkludering.   
  • Planet: Vi minskar vår miljöpåverkan, samtidigt som vi hjälper våra kunder att skapa hållbara arbetsplatser med hjälp av strategiska råd och tjänster.   
  • Profit: Vi påverkar den globala företagsmiljön positivt genom att följa sunda affärsnormer och efterleva vårt ramverk gällande affärsintegritet.  
Läs mer
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

Vi stöder FN:s hållbarhetsmål

Vi arbetar aktivt för att bidra till transformationen mot ett mer hållbart och rättvist internationellt samhälle. Vårt mål är visa vägen inom branschen genom att agera med gott föredöme och alltid sträva efter att påverka marknaden positivt, oavsett var vi verkar. Med ett fokus på "people, planet & profit" lägger vi extra kraft på att stödja nedan FN:s hållbarhetsmål:

Mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

På ISS omfamnar och uppmuntrar vi mångfald. Kvinnor utgör nästan hälften av vår medarbetarstyrka och vi strävar ständigt efter att öka kvinnors representation i ledning, ledarskapsutveckling och program genom vår mångfalds- och inkluderingsstrategi.

Mål 6

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Vattenförbrukning är ett av de områden där vi har störst möjighet att påverka vår miljö. Med vårt globala ISS Green Offices Programme och våra arbetssätt inom Cleaning Excellence strävar vi efter att minska användningen av rengöringsmedel med 75 % och vattenförbrukningen med upp till 70 %, över hela världen.

Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Som ett företag som alltid sätter människan i centrum, investerar vi i att utveckla medarbetare på alla nivåer i vår organisation – för att helt undvika skador och dödsfall, säkerställa rättvis lön och arbeta med nolltolerans mot tvångsarbete, barnarbete, nutida slaveri och människohandel.

Mål 10

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Som en av världens största privata arbetsgivare är vi stolta över att välkomna människor med olika bakgrund och utbildning. Vi erbjuder utbildnings- och karriärmöjligheter till ett ökande antal flyktingar, liksom personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer, sociala utmaningar eller med begränsad eller ingen utbildning.

Mål 12

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Genom Cleaning Excellence programme och miljövänliga innovationsprojekt strävar vi efter att minska mängden kemikalier vi använder för rengöring. Genom att arbeta med strategiska leverantörer ser vi till att vi aldrig slutar utveckla och att vi fortsätter testa nya verktyg, tekniker och processer som minskar vår miljöpåverkan.

Mål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

ISS arbetar för att minska vår egen – och våra kunders – påverkan på miljön, överallt där det är möjligt. Vi samarbetar med våra kunder, både på plats och på distans, genom att agerar strategiska rådgivare för att hjälpa dem att hantera och minska sin miljöpåverkan.

Mål 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Vi tolererar inte korruption, mutor, diskriminering eller oetiskt beteende. Via ISS Code of Conduct och Global People Standards främjas och uppmuntras en kultur som tar tillvara olika perspektiv och där det är tryggt att säga vad man tycker.

CORPORATE RESPONSIBILITY

Vi bidrar till ökade möjligheter för ursprungsfolk i Australien

Som en av världens största arbetsgivare kan vi bidra till att förbättra anställningsmöjligheter för människor över hela världen. Att tillhandahålla hållbar sysselsättning och karriärutveckling åt den ursprungsfolk i Australien är en del av detta.

Läs mer
AU CR - Maximizing opportunities

MÅNGFALD & INKLUDERING

Medarbetare som gör skillnad

Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har rätt till samma möjligheter och rättigheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, något som är både en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga, hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare och gör oss mer kreativa och produktiva samt att den skapar en mer attraktiv arbetsplats.

Läs mer
Meet our people option 2_Graded

Hållbarhet i fokus

Läs om hur vi skapar långsiktigt värde för vår verksamhet, och vår omvärld – genom att fokusera på våra största utmaningar inom hållbarhet och rapportera våra resultat på ett regelbundet och transparent sätt.

Läs ISS Group's Corporate Responsibility report

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder