LEDARSKAP

Styrelsen ISS A/S

Alla styrelsemedlemmar är oberoende, förutom medarbetarrepresentanterna.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Revisions- och riskkommittén

Revisions- och riskkommittén utvärderar den externa finansiella rapporteringen, väsentliga redovisningsprinciper samt väsentliga redovisningsuppskattningar och -bedömningar, samt granskar och övervakar koncernens riskhantering, interna kontroller och affärsintegritetsfrågor. Den övervakar också koncernens interna revisionsfunktion och utvärderar finanspolicyn, utdelningspolicyn och koncernens skattepolicy. Dessutom övervakar och beaktar revisions- och riskkommittén relationen till de oberoende revisorerna, granskar revisionsprocessen och revisorernas långsiktiga revisionsberättelse och ger rekommendationer för utnämning av revisorer till styrelsen.

Revisions- och riskkommittén genomförde sju möten under 2020.

Under 2020 fortsatte revisions- och riskkommittén att fokusera på att utvärdera tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, användningen av betydande redovisningsuppskattningar och -bedömningar samt väsentliga risker kopplade till den finansiella rapporteringen, inklusive systemet med interna kontroller. Stadgan för revisions- och riskutskottet har granskats och uppdaterats, bland annat med hänsyn till koncernens interna revisionsstadga och resurser.

Sju möten är planerade för 2021.

Ledamöterna i revisions- och riskkommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Ersättningskommittén

Bolagsstyrelsen (styrelsen) har inrättat en ersättningskommitté (ersättningskommittén eller kommittén). Kommittén övervakar utarbetandet av ersättningspolicyn. Den utvärderar och ger rekommendationer för ersättningar till styrelsen och ledamöterna i koncernledningen. Den godkänner också ersättningen till ledningsgruppen (Executive Group Management, EGM).

Kommittén granskar ersättningspolicyn minst en gång per år och ser till att ersättningarna efterlever ersättningspolicyn.

Ersättningskommittén genomförde elva möten under 2020.

2020 var ett utmanande år som saknar motstycke för ISS, med en global pandemi, en malwareattack, betydande ledarskapsförändringar och en uppdaterad strategi. Nedan följer en sammanfattning över hur dessa utmaningar gav betydande effekter för ledningens ersättning.

Ledningsersättning 2020

Ersättningen till styrelsen var 8,0 million DKK (2019: 8,8 miljoner DKK)

Ersättningen till EGMB under 2020 var 26,9 miljoner DKK (2019: 24,7 miljoner DKK)

Det kortsiktiga incitamentsprogrammet (STIP) betalade ut 72 % av målet till den nya koncernchefen, 59 % till koncernens CFO och 59 % till chefen för den europeiska verksamheten baserat på 2020-resultaten som påverkades kraftigt av Covid-19

Det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP) som beviljades 2018 intjänas inte i mars 2021 eftersom resultatkriterierna inte uppfylldes

Covid-19 och malwareattack

Styrelsen sänkte frivilligt sin ersättning med 20 % för det andra kvartalet. På liknande vis sänkte EGMB och EGM frivilligt sina löner med 20 % för det andra kvartalet

Det kortsiktiga incitamentsprogrammet (STIP) reviderades och viktningen av de finansiella målen minskades från 75 % till 50 % och icke-finansiella mål införlivades (vikt 25 %) i syfte att fokusera på omedelbara åtgärder för att hantera utmaningarnas

För det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP) för 2020 delades målsättningen för vinst per aktie (EPS) upp i två delar: ett ettårigt mål för 2020 och ett tvåårigt mål för 2021–2022. Inga ändringar gjordes i befintliga program som beviljades 2018 och 2019

Ledarskapsförändringar

I enlighet med serviceavtalet har den tidigare koncernchefen Jeff Gravenhorst rätt till 24 månaders lön

Utnämningen av Jacob Aarup-Andersen till ny koncernchef trädde i kraft 1 september 2020. Koncernchefen kompenseras delvis för aktieincitament som avstods när han lämnade sin tidigare anställning

Pierre-François Riolacci beviljades retentionsersättning i maj 2020

I december 2020 utnämndes Kasper Fangel till koncernchef och Pierre-François Riolacci utnämndes till chef för den europeiska verksamheten

Ersättningskommitténs aktiviteter under 2020 beskrivs vidare i ersättningsrapporten.

Ledamöterna i ersättningskommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nomineringskommittén

Nomineringskommittén bistår styrelsen med att säkerställa att lämpliga planer och processer finns på plats för nominering av kandidater till styrelsen och koncernledningen, samt för att utvärdera sammansättningen av dessa styrelser. Vidare ger nomineringskommittén rekommendationer för nominering eller utnämning av ledamöter och medlemmar till styrelse, koncernledning och de kommittéer som inrättats av styrelsen.

Nomineringskommittén genomförde 14 möten under 2020.

År 2020 var nomineringskommitténs nyckelaktiviteter att stötta sökprocesser och rekommendationer för nominering av nya styrelseledamöter och utnämning av ny koncernchef, genomgång av successionsplanering och organisationsförändringar, stötta den årliga styrelseutvärderingen och granska styrelsens sammansättning.


Ledamöterna i nomineringskommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transaktionskommittén

Transaktionskommittén ger rekommendationer till styrelsen avseende vissa stora förvärv, avyttringar och kundavtal, granskar transaktionsprocessen, bedömer ISS:s procedurer för stora transaktioner och utvärderar utvalda genomförda transaktioner.

Transaktionskommittén genomförde tre möten under 2020.

År 2020 granskade transaktionskommittén vissa stora kundavtalsanbud, kommersiella budgranskningsprocesser och kommersiella standardprocesser, avyttringar och lämnade relevanta rekommendationer i detta avseende till styrelsen.

Ledamöterna i transaktionskommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Styrelseutvärderingar

Styrelsen för ISS A/S genomför årliga styrelseutvärderingar. En beskrivning av proceduren och de allmänna slutsatserna från den årliga styrelseutvärderingen ingår i de lagstadgade bolagsstyrningsrapporterna för ISS A/S från 2017. Lagstadgade bolagsstyrningsrapporter för ISS A/S återfinns via länken nedan.

Visa rapporter

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder