LEDARSKAP

Styrelsen ISS A/S

Alla styrelsemedlemmar är oberoende, förutom medarbetarrepresentanterna.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

ORDFÖRANDE

Lord Allen of Kensington Kt CBE

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

STYRELSELEDAMOT

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

STYRELSELEDAMOT

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

STYRELSELEDAMOT

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

STYRELSELEDAMOT

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

STYRELSELEDAMOT

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Joseph Nazareth_website

STYRELSELEDAMOT

Joseph Nazareth (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

STYRELSELEDAMOT

Elsie Yiu (E)

Revisions- och Riskkommittén

Revisions- och Riskkommittén utvärderar den externa finansiella rapporteringen, väsentliga redovisningsprinciper samt väsentliga redovisningsuppskattningar och bedömningar, samt granskar och övervakar koncernens riskhantering, interna kontroller och affärsintegritetsfrågor. Den övervakar också koncernens interna revisionsfunktion och utvärderar finanspolicyn, utdelningspolicyn och koncernens skattepolicy. Dessutom övervakar och beaktar Revisions- och Riskkommittén relationen till de oberoende revisorerna, granskar revisionsprocessen och revisorernas långsiktiga revisionsberättelse och ger rekommendationer för utnämning av revisorer till styrelsen.

Revisions- och Riskkommittén genomförde sju möten under 2021

Under 2021 fortsatte Revisions- och Riskkommittén att fokusera på att utvärdera tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, användningen av betydande redovisningsuppskattningar och -bedömningar samt väsentliga risker kopplade till den finansiella rapporteringen, inklusive systemet med interna kontroller. Kommittén granskade även Speak Up (whistleblower)-system och affärsintegritets frågor. Stadgan för Revisions- och Riskutskottet har granskats och uppdaterats, bland annat med hänsyn till koncernens interna revisionsstadga och resurser.

Ledamöterna i Revisions- och Riskkommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

ORDFÖRANDE

Ben Stevens

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

STYRELSELEDAMOT

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

STYRELSELEDAMOT

Søren Thorup Sørensen

Ersättningskommittén

Bolagsstyrelsen (styrelsen) har inrättat en ersättningskommitté (Ersättningskommittén eller Kommittén). Kommittén övervakar utarbetandet av ersättningspolicyn. Den utvärderar och ger rekommendationer för ersättningar till styrelse och ledamöter i koncernledningen. Den godkänner också ersättningen till ledningsgruppen (Executive Group Management, EGM).

Kommittén granskar Ersättningspolicyn minst en gång per år och ser till att ersättningarna efterlever Ersättningspolicyn. Policy.

Kommittén kan anlita oberoende externa rådgivare för rådgivning till Kommittén i frågor som rör ersättning och andra relaterade frågor som omfattas av Kommitténs uppdrag.

Ersättningskommittén genomförde nio möten under 2021.

Under 2021 fortsatte Ersättningskommittén att utvärdera styrelsens och EGMB's ersättning, inklusive Short Term Incentive-programmet (STIP) för 2021 och Long Term Incentive-programmet (LTIP) för 2021. Utöver detta utvärderade Kommittén Ersättningspolicyn och Ersättningsrapporten.

Ersättningskommitténs aktiviteter under 2021 beskrivs vidare i Ersättningsrapporten.

Ledamöterna i Ersättningskommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nomineringskommittén

Nomineringskommittén bistår styrelsen med att säkerställa att lämpliga planer och processer finns på plats för nominering av kandidater till styrelsen och koncernledningen, samt för att utvärdera sammansättningen av dessa styrelser. Vidare ger Nomineringskommittén rekommendationer för nominering eller utnämning av ledamöter och medlemmar till styrelse, koncernledning och de kommittéer som inrättats av styrelsen.

Nomineringskommittén genomförde 14 möten under 2021.

År 2021 var Nomineringskommitténs nyckelaktiviteter att stötta sökprocesser och rekommendationer för nominering av nya styrelseledamöter och utnämning av ny koncernchef, genomgång av successionsplanering och organisationsförändringar, stötta den årliga styrelseutvärderingen och granska styrelsens sammansättning.

Ledamöterna i Nomineringskommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

ORDFÖRANDE

Lord Allen of Kensington Kt CBE

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

STYRELSELEDAMOT

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transaktionskommittén

Transaktionskommittén ger rekommendationer till styrelsen avseende vissa stora förvärv, avyttringar och kundavtal. Granskar transaktionsprocessen, bedömer ISS:s procedurer för stora transaktioner och utvärderar utvalda genomförda transaktioner. Kommittén granskar också väsentlig nyfinansiering, refinansiering eller väsentlig variation av befintlig finansiering och förslag om emission av eget kapital eller skuldemission.

Nomineringskommittén genomförde fyra möten under 2021.

År 2021 granskade Transaktionskommittén vissa stora kundavtalsanbud, kommersiella budgranskningsprocesser och kommersiella standardprocesser och avyttringar samt lämnade relevanta rekommendationer till styrelsen i detta avseende.

Ledamöterna i Transaktionskommittén anses vara oberoende baserat på definitionerna i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

ORDFÖRANDE

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

STYRELSELEDAMOT

Valerie Beaulieu

Styrelseutvärderingar

Styrelsen för ISS A/S genomför årliga styrelseutvärderingar. En beskrivning av proceduren och de allmänna slutsatserna från den årliga styrelseutvärderingen ingår i de lagstadgade bolagsstyrningsrapporterna för ISS A/S från 2017. Lagstadgade bolagsstyrningsrapporter för ISS A/S återfinns via länken nedan.

Visa rapporter

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder