INTEGRITET

ISS globala integritetspolicy

Vi åtar oss att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med ISS globala integritetspolicy (härefter kallad "integritetspolicy") och våra skyldigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och/eller tillämpliga lokala dataskyddsbestämmelser. Denna integritetspolicy omfattar företag inom ISS som nämns i vår koncerns årsrapport.

Med personuppgifter avses all information som relateras till en identifierad eller identifierbar fysisk person ("berörd person") som ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Särskilda kategorier av personuppgifter används för att beskriva en del personuppgifter som anses känsligare och kan innehålla information som ras, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, hälsostatus och medlemskap i fackförening. 
Vi samlar personuppgifter gällande våra anställda, potentiellt anställda (d.v.s. jobbkandidater, jobbsökande), kunder, leverantörer, kunders och leverantörers representanter, investerare/aktieägare , övriga intressenter och användare av våra webbplatser. Gällande insamling av personuppgifter i vårt visselblåsarsystem ("Speak-Up System"), se särskilt avsnitt 3 i denna integritetspolicy. 

De personuppgifter som vi kan be dig att tillhandahålla innefattar, men är inte avgränsade till, kontaktinformation (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress), affärsrelaterad information, foton, videor och identifikationsdokument.  

Vi samlar in dina personuppgifter för följande ändamål: 

- Talanghantering (t.ex. för att identifiera potentiella kandidater, rekrytera och utveckla medarbetare etc.) 

- Administration (t.ex. administration gällande anställda, underhåll av aktieägarregister etc.) 

- Kommunikation (t.ex. med investerare/aktieägare, nuvarande och potentiella kunder, övriga intressenter etc.) 

- Tillhandahavande av våra tjänster (t.ex. för att underlätta transaktioner; analysera och optimera verksamheten; marknadsföra våra tjänster; hantera klagomål, hantera kontraktsrelationer etc.) 

- Upphandling av tjänster och produkter (t.ex. för att underlätta transaktioner; analysera marknader; analysera och optimera vår leverantörskedja, hantera kontraktsrelationer etc.) 

- Övervaka användning av våra system och webbplatser (t.ex. för att säkerställa säker användning och efterlevnad, samt personifiera användarupplevelsen etc.) 

Vår hantering av dina personuppgifter för ovannämnda ändamål utgår från vårt legitima intresse, inklusive utan begränsning gällande vårt legitima intresse att locka, välja och hantera anställda; tillhandahålla trovärdig och relevant kommunikation och utveckla vår verksamhet. Vi kan även hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagstiftnings- och myndighetskrav. I vissa situationer kan vi även hantera dina personuppgifter baserat på ditt samtycke.  

Vi förbehåller oss rätten att eventuellt undanhålla information eller tjänster i de fall vi inte kan identifiera dig utifrån den tillhandahållna informationen. Även om det är din rättighet att inte tillhandahålla oss med efterfrågad information kan detta begränsa vår förmåga att hjälpa dig eller uppfylla dina önskemål.  
I enlighet med ISS värderingar och uppförandekod är ISS affärsintegritet inte förhandlingsbar.  Vi bedriver vår verksamhet enligt lagstiftning och högsta etiska standard. Av den anledningen har vi upprättat ett visselblåsarsystem som heter "Speak Up system", där vi också kan hantera dina personuppgifter. Se vår Speak Up-policy via .LÄNK för mer information om sådan hantering av dina personuppgifter, inklusive utan begränsning information om typ av personuppgifter som hanteras, ändamål för hantering, registrerade rättigheter, etc.  
Vi samlar vanligtvis in personuppgifter direkt från dig (såvida du inte ger ditt samtycke för att vi ska kunna få sådan information från tredje part). Vi samlar in de personuppgifter du ger oss via användning av vår webbplats, sociala medier, under telefonsamtal med våra representanter, när vi levererar och administrerar tjänster till dig, och på blanketter eller övrig korrespondens som du har fyllt i. 

Om vi får personuppgifter om dig som vi inte har begärt, och som inte är relevanta för vår hantering i fråga, kommer vi att radera eller permanent anonymisera dessa uppgifter, såvida inte annat krävs enligt lag. 

När du besöker vår webbplats och samtycker till användandet av cookies, sparas en cookie på din enhet. Det är en liten bit information som lagras på din hårddisk, och som berättar för oss att din enhet har besökt vår webbplats. Cookien kan inte identifiera dig. Om du inte vill att vi ska använda cookies kan du ställa in din webbläsare att avvisa dessa. Om du samtycker till vår användning av cookies på vår webbplats hanterar vi din personliga information utifrån hur du använder vår webbplats, och vi använder cookies för att samla in uppgifter från vår webbplats för ändamålet och baserat på vårt legitima intresse att hjälpa oss förstå vilka av våra sidor som är populärast och vid vilka tidpunkter det är högst trafik, samt övrig information om IP-adresser (Internet Protocol), hänvisande webbplatser, aktivitetsloggar för applikationer och fel som hjälper oss att förbättra innehåll och bidrar till enklare navigering på vår webbplats. 

ISS använder Google Analytics eller liknande verktyg för att hitta information gällande trender om användares interaktion med vår webbplats, för administration av system och för att identifiera problem och förbättra webbplatsen. Google Analytics använder cookies från första part för att rapportera om besökares interaktioner. Dessa cookies används för att lagra information, som t.ex. vid vilken tidpunkt det nuvarande besöket inträffade, om besökaren tidigare har besökt sidan, och vilken sida som hänvisade besökaren till webbplatsen. För mer information om Google Analytics, och för länkar till Googles sekretesspolicy och verktyg för att välja bort vissa tillval (opt-out) för Google Analytics, gå till https://support.google.com/analytics och granska Avsnittet om sekretess och användarvillkor.   

Inga cookies som kontrolleras av ISS kommer att sparas på din enhet såvida du inte samtycker till detta. Ett undantag från denna regel är cookies som behövs för webbplatsens grundläggande funktionalitet. Du kan välja en inställning i webbläsaren som tillåter lagring av cookies utifrån samtycke. Om du vill tillåta cookies från ISS, men inte cookies från våra tjänsteleverantörer och partners, kan du välja inställningen "Blockera cookies från tredje part" i din webbläsare. Vanligtvis kan du avvisa nya cookies och inaktivera redan mottagna cookies via hjälpfunktionen i menylistan i webbläsaren. Detaljerade instruktioner om hur man tar bort cookies hittar du här: 

Radera cookies i Internet Explorer 
Radera cookies i Google Chrome 
Radera cookies i Safari 
Radera cookies i Mozilla Firefox 

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplats. Observera att villkoren i ISS Globala integritetspolicy inte gäller externa webbplatser. Om du vill veta hur en tredje part hanterar dina personuppgifter måste du kontakta sådan tredje part och läsa till deras integritetspolicy. 

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter, för något av ändamålen som nämnts i avsnitt 2 ovan, till tredje parter. Sådana tredje parter innefattar: Andra företag, agenter, externa rådgivare, våra externa tjänsteleverantörer och entreprenörer (till exempel en e-postleverantör, kommersiell agent eller supporttjänster), myndigheter inklusive brottsbekämpande organ, tillsynsorgan och tvistlösningsorgan (eller annat organ där det är nödvändigt att lämna ut uppgifter enligt lag eller domstolsbeslut) och någon annan person eller entitet som godkänts av dig. 

När vi lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part som hanterar personuppgifter för vår räkning vidtar vi alla rimliga åtgärder för att se till att sådana tredje parter genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och är bundna av sekretess och lag avseende skyddet av dina personuppgifter. Eventuellt överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med lagkrav. Detta innebär att sådan hantering skyddas av databehandlingsavtal för att säkerställa att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål än de som tydligt anges, och för att se till att våra tredje parter upprätthåller adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsorganisationer belägna utanför landet där vi har tagit emot din information (i förekommande fall) utan ditt tidigare skriftliga medgivande, förutom enligt vad som anges nedan eller där överföring på annat sätt är godkänt eller krävs enligt lag eller domstol/domstolsordning. 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter inom ISS-gruppen och till våra verksamheter eller entreprenörer utanför EU/EEA. En sådan överföring ändrar dock inte vårt åtagande att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. 

Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EEA, säkerställer ISS en adekvat säkerhetsnivå genom att överföra dessa till länder godkända av EU-kommissionen att ha en adekvat skyddsnivå, eller genom att ingå ett lämpligt utarbetat kontrakt mellan ISS och den enhet inom icke-EU/EEA som tar emot personuppgifterna. 

ISS kan använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra tjänster och produkter, eller som tillhandahålls av tredje parter, som bedöms vara relevant för dig. Med ditt specifika samtycke kan vi ge dina personuppgifter till sådana tredje part-organisationer för särskilda marknadsföringsändamål.

Utifrån hur vår affärsrelation ser ut kanske vi vill använda dig som referens när vi marknadsför vår verksamhet till andra. I sådana fall kommer vi att be om ditt specifika samtycke och endast lämna ut personuppgifter i den utsträckning som vi har ditt samtycke.

Du kan när som helst be oss att inte kontakta dig om produkter eller tjänster och att inte lämna ut dina personuppgifter till andra för detta ändamål genom att kontakta oss, i förekommande fall, eller genom att klicka på knappen "avsluta prenumeration" i våra reklammeddelanden.

Vi lagrar dina personuppgifter fysiskt på papper eller elektroniskt. Vi har infört de skyddsåtgärder som krävs enligt lag för att skydda de personuppgifter vi innehar mot missbruk, störning och förlust samt mot otillåten åtkomst och ändring eller otillåtet röjande. ISS använder flera tekniska säkerhetsåtgärder. Detta inbegriper en rad olika system och kommunikationsrelaterade säkerhetsåtgärder liksom säker förvaring av pappersdokument och användning av kryptering. Tillgången till dina personuppgifter kommer också att begränsas till dem som vederbörligen är behöriga att ha åtkomst. 

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som krävs för ändamålet att hantera dina personuppgifter, och i enlighet med vår koncernstandard gällande lagring och radering. 

Om du är anställd på ISS kommer vi att spara dina personuppgifter i upp till en period av fem (5) år efter avslutad anställning, eller under längre perioder som kan komma att krävas i enlighet med gällande lokal lagstiftning. 

Om du är arbetssökande kommer vi att spara dina personuppgifter för framtida rekryteringar i enlighet med ditt samtycke. Vid eventuell dispyt, relaterad till rekryteringsprocessen, kan dina personuppgifter sparas i upp till sex (6) månader efter slutförandet av rekryteringsprocessen. 

Om du är investerare eller aktieägare kommer vi att spara dina personuppgifter så länge som du är investerare eller aktieägare, och om relevant, för särskilda företagsdokument, så länge som ISS existerar som företag. 

Om dina personuppgifter utgör en del av finansiella poster sparar vi vanligtvis dina personuppgifter i upp till fem (5) år från räkenskapsårets slut som är relaterade till de finansiella posterna, eller under längre perioder som kan krävas i enlighet med tillämpliga regelverk. 

Om du har godkänt att ta emot direkt marknadsföring på elektronisk väg är vi skyldiga att spara dina personuppgifter i upp till två (2) år från det att du har tagit tillbaka ditt godkännande, för att uppfylla tillämpliga regelverk gällande spam. 

Om du är en användare av vår webbplats, vänligen se lagringsperiod för cookies ovan. 

Om du är en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör kommer vi vanligtvis att spara dina personuppgifter i upp till fem (5) år efter vår senaste interaktion med dig. 

Vi vidtar rimliga åtgärder för att radera eller permanent anonymisera alla personuppgifter efter att de inte längre kan användas i enlighet med denna integritetspolicy. 

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att du kan nyttja dina dataskyddsrättigheter. Om inte annat anges i särskild dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter: 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dessa. Du har även rätt att korrigera de personuppgifter vi hanterar och rätt att radera dessa. Du kan invända mot vår hantering av dina personuppgifter, inklusive vår hantering av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål, eller be oss att begränsa vår hantering. Vidare kan du i vissa fall begära att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till annan kontrollant (dataportabilitet). Om hanteringen av dina personuppgifter enbart bygger på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar vår hantering av dina personuppgifter innan ditt samtycke togs tillbaka. 

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, vänligen skriv till vår Group Data Protection Officer: 

- Adress: Group Data Protection Officer, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danmark  

- E-post: dpm@group.issworld.com  

Du debiteras inte för att utöva din dataskyddsrätt. Du kan dock komma att debiteras för ytterligare kopior av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslag. 
Innan vi svarar på en begäran angående en berörd person måste vi bekräfta identiteten på den som efterfrågar detta. Av den anledningen måste begäran kompletteras med relevant information som ISS behöver för att kunna identifiera dig och hantera din begäran. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder, vid behov, för att säkerställa att personuppgifterna korrigeras eller raderas, meddela dig om korrigering/radering, och även meddela övriga mottagare av personuppgifter när vi är skyldiga att göra så enligt gällande dataskyddsbestämmelser. 

Det kan uppkomma situationer där vi måste neka en begäran om korrigering eller radering. I sådana fall kan du begära att vi inkluderar en sammanställning med de personuppgifter som du ville korrigera eller radera. 

Vi hanterar och svarar på din begäran utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en (1) månad från mottagandet av begäran, såvida vi inte har rätt att förlänga svarsperioden enligt gällande dataskyddslagar. Vid eventuell förlängning kommer vi att informera dig om detta, och även om orsakerna till dröjsmålet. Om vi inte kan tillgodose din begäran kommer du att få en skriftlig förklaring till varför, samt information om ytterligare alternativ om du inte skulle vara nöjd med vårt svar. 
Du får gärna kontakta oss anonymt. Om du väljer att vara anonym begränsas dock våra möjligheter att hjälpa dig med de tjänster eller den information som du behöver.

If you want to complain about our processing of your personal data, please contact our Group Data Protection Manager: 

 Telefon +45 38 17 62 01  

- Adress: Group Data Protection Manager, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Denmark 

- E-mail to dpm@group.issworld.com  

Vi gör vårt bästa för att hantera ditt klagomål så snart som möjligt.  Om du är missnöjd med utkomsten av ditt klagomål kan du vidarebefordra ditt klagomål till: 

Integritetsskyddsmyndigheten 

- Telefon: +46 8 657 61 00 

- Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, Stockholm, Sverige 

- Webbplats: https://www.imy.se/

 
För mer information om sekretess kan du besöka Integritetsskyddsmyndighetens webbplats på https://www.imy.se/
Då och då kan vi granska, göra tillägg i, eller revidera vår integritetspolicy och sättet vi hanterar personuppgifter på. Vi kommer att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats: www.issworld.com. Eventuella ändrade villkor träder i kraft från publiceringsdatum. 
Rapportera en dataincident här.

Information till dig som kund

Personuppgiftsbiträdesavtal beskriver vilka personuppgifter vi hanterar samt reglerar ansvar och skyldigheter när vi behandlar persondata å våra kunders vägnar.

 ISS integritetspolicy för anställda

PEOPLE MAKE PLACES

Över 59 000 kunder i över 30 länder